Jak możemy Ci pomóc?


Wezwanie do zapłaty jest wysyłane do każdej zleconej do obsługi Kancelarii sprawy.

W treści wezwania przedstawiamy szczegółowo – w sposób umożliwiający weryfikację i identyfikację – wobec jakiego wierzyciela istnieje zobowiązanie do spłaty, z czego wynika zadłużenie oraz jaka jest jego aktualna wysokość, jaki został wyznaczony termin na spłatę zadłużenia oraz na jaki numer rachunku należy dokonać wpłaty, a w prawym górnym rogu zawsze znajduje się numer sprawy w Kancelarii.

Zachęcamy do kontaktu pod numery telefonu wskazane w treści wezwania lub pod numer ogólny 71 799 41 99 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 oraz w soboty od 08:00 do 16:00; opłata według stawek operatora) – rozmowa i stały kontakt z naszymi konsultantami pozwoli wypracować dogodne warunki spłaty zobowiązania i uniknąć konsekwencji związanych z dalszymi etapami windykacji.

Ponieważ zależy nam na dotarciu do Klientów i ustaleniu polubownych warunków spłaty zadłużenia to cyklicznie ponawiamy wezwania zarówno tradycyjną pocztą jak i w postaci wiadomości e-mail.

 

Naszym celem jest doprowadzenie do spłaty zobowiązania bez konieczności wszczynania postępowania sądowego i dalej egzekucji komorniczej. Zachęcamy do kontaktu pod numery telefonu wskazane w treści wiadomości e-mail czy wiadomości SMS lub pod numer ogólny 71 799 41 99 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 oraz w soboty od 08:00 do 16:00; opłata według stawek operatora) – rozmowa i stały kontakt z naszymi konsultantami pozwoli wypracować dogodne warunki spłaty zobowiązania i uniknąć konsekwencji związanych z dalszymi etapami windykacji.

Postępowanie sądowe co do zasady wszczynamy wtedy, gdy dotychczasowe działania polubowne nie doprowadziły do spłaty zobowiązania, ale także dla zabezpieczenia interesu wierzyciela i uniknięcia np. przedawnienia roszczenia. Oznacza to, że w trakcie trwania postępowania sądowego nadal istnieje możliwość rozłożenia należności na dogodne raty i nie musi oznaczać, że sprawa zmierza do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Trzeba jednak liczyć się z faktem, że z chwilą złożenia pozwu o zapłatę powstało roszczenie o zwrot kosztów procesu, na które składać się będą koszty postępowania sądowego oraz koszty zastępstwa procesowego – wysokość tych kosztów wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ale o ich ostateczniej wysokości rozstrzygnie Sąd wydając orzeczenie. W treści wydanego przez Sąd orzeczenia zostanie wskazana kwota do zapłaty z tytułu posiadanego zadłużenia jak również kwota do zapłaty z tytułu powstałych i zasądzonych kosztów procesu.

Kancelaria przez cały czas trwania postępowania sądowego próbuje nawiązać kontakt i podjąć ustalenia zapewniające polubowną spłatę należności. Niestety, jeśli te działania okażą się bezskuteczne, to po uzyskaniu stosownego orzeczenia Sądu koniecznym staje się skierowanie sprawy do Komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne nie musi wiązać się z zajęciem przez Komornika wynagrodzenia za pracę czy innych świadczeń jak emerytura czy renta, a nawet poszukiwaniem innego majątku. Wymaga to jednak kontaktu z Kancelarią Komorniczą prowadzącą sprawę i podjęcia rozmów co do dokonywania dobrowolnych spłat.

Kancelaria na tym etapie dokonuje jedynie przyjęcia deklaracji dokonania jednorazowej spłaty całości zobowiązania, ale jak zaznaczaliśmy nie sprzeciwiamy się ustaleniu ratalnego sposobu spłaty zobowiązania jednak ustalenia w tym przedmiocie muszą już zostać dokonane bezpośrednio z Komornikiem prowadzącym postępowanie. W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa wpłaty dokonywane bezpośrednio na rachunek wierzyciela – z pominięciem Komornika – nie pozwolą na uniknięcie zapłaty wynagrodzenia należnego Komornikowi za prowadzenia postępowania egzekucyjnego co oznacza, że Komornik naliczy stosowaną opłatę także od tej części spłaconej należności, która została dokonana bezpośrednio na rachunek wierzyciela.

 


 

Zyskaj dzięki współpracy